سوزن بیوپسی جمشیدی EJ3513

سبک با طراحی کاربردی

طول 9 سانتیمتر و گیج 13

زمان ارسال: فوری ( 3 الی 6 ساعت )
تماس بگیرید